Skip to main content

Wij organiseren en verzorgen evenementen alsof het ons "eigen" feestje is!

Spelregels markten

Voorwaarden voor deelname aan door Marktland georganiseerde of verzorgde evenementen.

 1. Boekingen zijn definitief en bindend. Alleen indien binnen het in deze voorwaarden gestelde tijdig en schriftelijk geannuleerd wordt, komt uw betalingsverplichting te vervallen en wordt eventueel reeds betaald inschrijfgeld (gedeeltelijk) terugbetaald.
 2. U bent pas verzekerd van een standplaats op een evenement indien het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum op de rekening van Marktland is bijgeschreven of indien Marktland voor deze datum een bewijs van betaling heeft ontvangen (eventueel per e-mail).
 3. Indien het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde datum op de rekening van Marktland is bijgeschreven, kan de inschrijving eenzijdig door Marktland worden geannuleerd en mag Marktland een andere gegadigde voor het evenement inschrijven.
 4. Onder “evenement” wordt in deze voorwaarden verstaan de (thema- of jaar)markt, de braderie, de show of overige gelegenheid die of dat door Marktland wordt verzorgd.
 5. Marktland houdt zich het recht voor om inschrijvingen om haar moverende redenen te weigeren.
 6. Marktland houdt zich het recht voor om de verkoop of aanwezigheid van zaken op de stand te verbieden die in strijd zijn met het thema van de markt of het evenement of in strijd met de goede zeden of openbare orde.
 7. Indien Marktland om welke reden dan ook het op de bevestiging/ factuur vermelde aantal kramen en/ of meters niet of niet geheel kan leveren, zal Marktland het betaalde inschrijfgeld reduceren tot een bedrag overeenkomend met de wel geleverde kramen en/ of meters. Marktland is niet aansprakelijk voor omzetderving als gevolg van het minder geleverde aantal kramen en/of meters.
 8. Kosteloos annuleren kan alleen binnen 48 uur na ontvangst van de factuur. Na 48 uur en tot 3 maanden voor de datum van het evenement bent u 25% van het inschrijfgeld verschuldigd, bij annulering tot 2 weken voor de datum van het evenement 50% en bij annulering minder dan 2 weken voor het evenement 100%.
 9. Bij annulering wordt het volledig betaalde bedrag alleen teruggestort indien u een dokterverklaring kunt overleggen waaruit blijkt dat u op de dag(en) van het evenement niet in staat bent aanwezig te zijn.
 10. Weersomstandigheden zijn voor u geen reden om de overeenkomst te annuleren.
 11. Deelnemers die één uur voor aanvang van het evenement (zoals vermeld op de toewijzing) nog niet op het terrein aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak meer maken op de toegewezen standplaats. Marktland kan deze standplaats dan aan een “meeloper” geven. Het inschrijfgeld blijft echter door u verschuldigd en wordt niet teruggestort.
 12. Indien u door een file of ongeval op de dag van het evenement vertraging oploopt, kunt u contact met ons opnemen op: 0174 - 22 55 01
 13. Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van Marktland, de kraam voor sluitingstijd te ontruimen en het terrein te verlaten. Bij overtreding van deze bepaling kunt u voor deelname aan volgende evenementen van Marktland uitgesloten worden.
 14. Aan het einde van het evenement dient u uw kraam of grondplaats schoon en opgeruimd achter te laten. Afval, vuil en andere zaken moet u zelf mee terug nemen. Eventuele kosten voor reiniging van de kraam of de grondplaats en/of kosten voor de afvoer van afval of vuil zullen aan u in rekening gebracht worden. Marktland kan u in dat geval de deelname aan toekomstige door haar te organiseren evenementen ontzeggen.
 15. U stemt er mee in dat Marktland foto’s en/of video-opnamen van u en uw kraam maakt en deze ter promotie op haar website plaatst.
 16. Enkele dagen voor het evenement ontvangt u een toewijzing met uw standplaats nummer, plattegrond en routebeschrijving. Niet ontvangen van deze toewijzing betekend niet dat uw boeking en dus uw betalingsverplichting is komen te vervallen. Neem bij twijfel contact met ons op. De toewijzing kan door externe factoren niet correct bezorgd zijn.
 17. De bevestiging/ factuur is niet voor een specifieke plek op het terrein, maar voor een plek ter grote van het aantal bevestigde kramen en/of meters ergens op het terrein. Plattegronden die Marktland u voor of na het sluiten van de overeenkomst toestuurt alsmede de toewijzing geven slecht een indicatie van wat mogelijk is. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Marktland is te allen tijde gerechtigd om de indeling te wijzigen.
 18. De tijden vermeld op deze bevestiging/ factuur zijn slechts een indicatie en kunnen nog wijzigen. De juiste tijden staan op bovengenoemde toewijzing. Aanpassingen van de tijden van een evenement kunnen geen aanleiding zijn voor (kosteloze) annulering, geven geen recht op vermindering van het inschrijfgeld en geven geen recht op een vergoeding van inkomstenderving.
 19. Marktland is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook die u lijdt tijdens het evenement. Ook schade toegebracht door omvallende marktkramen (wind) komen voor risico van de deelnemer zelf.
 20. Indien Marktland – ongeacht de reden – haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, is zij niet aansprakelijk voor door u geleden omzetderving. In dat geval zal alleen het inschrijfgeld komen te vervallen en/of terug gestort worden.
 21. Marktland zal zich inspannen een evenement te doen slagen. Het is echter niet mogelijk om opkomst van publiek en deelnemers te garanderen. Marktland is dan ook niet aansprakelijk voor tegenvallende opkomst van publiek of deelnemers.
 22. Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door Marktland gesloten WA verzekering.
 23. Evenementen worden georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Bij niet verkrijgen van een vergunning zal het evenement worden geannuleerd. Marktland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet doorgaan van het evenement.
 24. Indien u (kracht)stroom nodig heeft, dient u hier zelf voor te zorgen. U kunt dit bijvoorbeeld vragen aan een winkelier of bij een deelnemer die zelf een aggregaat heeft. Marktland is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet verkrijgen van een stroomaansluiting.
 25. Als standhouder bent u verplicht op de hoogte te zijn van de van toepassing zijnde wettelijke regelingen en verantwoordelijk voor het nakomen daarvan.
 26. Als standhouder bent u te allen tijde verplicht aanwijzingen van de organisatie (Marktland), politie, brandweer, hulpverleners e.d. direct op te volgen.
 27. Indien u werkt met open vuur, moet er een deugdelijke brandblusser op de stand aanwezig zijn.
 28. Alcoholische dranken mogen alleen verkocht worden indien u over de hiervoor benodigde vergunningen beschikt.
 29. Door u gebruikte apparatuur dient aan de geldende wettelijke (veiligheids)eisen en richtlijnen te voldoen.
 30. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is niet toegestaan om:
  1. de standplaats geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren of af te staan of met een andere deelnemer te ruilen;
  2. de standplaats te sluiten of niet te bezetten tijdens de tijden dat het evenement voor publiek toegankelijk is of om (een deel van) de tentoongestelde zaken af te dekken of te verwijderen;
  3. activiteiten te ontplooien die, naar het oordeel van Marktland, schade toebrengen aan of afbreuk doen aan het evenement als zodanig, aan één of meer deelnemers, de bezoekers of derden;
  4. activiteiten te ontplooien waardoor Marktland, overige deelnemers, bezoekers of derden hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van lichtinval, uitzicht e.d.;
  5. activiteiten te ontplooien waardoor eerlijke concurrentie wordt of dreigt te worden verstoord;
  6. zaken of diensten aan te bieden die niet op het inschrijfformulier waren vermeld dan wel zijn geweigerd of verwijderd op last van Marktland of hier reclame voor te maken;
  7. zaken of reclamemiddelen van welke aard dan ook buiten de aan u toegewezen standplaats te plaatsen, aan te brengen of uit te reiken;
  8. tijdens het evenement gebruik te maken van open, stromende, sproeiende en/of vernevelende vloeistoffen;
  9. licht ontvlambare of ontplofbare (vloei)stoffen, gassen en gevaarlijke of (stank)overlast veroorzakende stoffen aanwezig te hebben en/of open vuur te branden;
  10. zogenaamd “standwerk” te verrichten of loterijen of prijsvragen uit te schrijven;
  11. buiten uw eigen standplaats enquêtes onder bezoekers of deelnemers van het evenement te houden.
 31. U gaat akkoord met alle bovenvermelde voorwaarden door deelname aan één of meerdere van de geboekte evenementen en betaling van één of meerdere van de geboekte evenementen. U verplicht zich te handelen conform de gestelde voorwaarden.
 32. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere van bovengenoemde voorwaarden moet u dit per omgaande aan Marktland melden. Er komt dan geen overeenkomst tot stand en u kunt niet aan het (de) evenement(en) deelnemen.

© Marktland Evenementen BV juli 2013

Neem contact met ons op!

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer